آئين نامه اعطاي بورس تحصيلي خارج از كشور جهت رشته‌هاي علوم پزشكي

آئين نامه اعطاي بورس تحصيلي خارج از كشور جهت رشته‌هاي علوم پزشكي

هدف:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با توجه به نيازهاي آموزشي و پژوهشي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتخاب و معرفي متقاضيان حائز شرايط براي استفاده از بورس جهت ادامه تحصيل در خارج از كشور بر طبق مفاد مندرج در اين آئين نامه و دستور العمل اجرايي اقدام مي‌نمايد.

 

ماده 1- شرايط عمومي آزمون و اعطاي بورس

متقاضيان بايد واجد شرايط عمومي ذيل باشند:

 • 1-1 اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • 1-2 تابعيت جمهوري اسلامي ايران
 • 1-3 وفاداري به نظام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • 1-4 دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد يا دكتري عمومي گروه پزشكي

تبصره:   در رشته‌هايي كه در داخل كشور امكان تحصيل وجود دارد حتي‌المقدور دانشجو به خارج اعزام نمي‌شود مگر  اينكه ظرفيت پذيرش دانشگاه‌ها كمتر از نياز كشور باشد.

 • 1-5 سن شركت در آزمون براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه‌اي در زمان ثبت نام 30 سال مي‌باشد.

تبصره:   حداكثر سن بورسيه‌ها بر حسب مورد مي‌تواند به شرح ذيل افزايش يابد و در هر حال نبايد بيش از 35 باشد.

الف- اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها يك سال به ازاي هر سال خدمت اعم از پيماني يا رسمي (به شرط داشتن   شرايط استفاده از سهميه مربي در بند الف-2-3) .

 • ب‌- دارندگان كارت پايان خدمت وظيفه عمومي معادل طول خدمت.

ج- شركت كنندگان در جبهه‌هاي جنگ تحميلي، يك سال به ازاي هر سال حضور داوطلبانه.

د- آزادگان جنگ تحميلي، يك سال به ازاي هر سال اسارت.


1-6  متقاضيان ذكور بايد كارت پايان خدمت نظام وظيفه، معافيت تحصيلي، كارت معافيت دائم و يا دفترچه آماده به خدمت كه مهلت آن تا تاريخ تصويب بورس منقضي نگرديده باشد دارا باشند.

1-7 متقاضيان مؤنث طبق اصلاحيه قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 14/12/79 (مجلس شوراي اسلامي) با رعايت مفاد ماده (18) قانون گذرنامه مجاز به اعزام مي‌باشند.

 

ماده 2- شرايط اختصاصي آزمون و اعطاي بورس:

متقاضيان بايد واجد شرايط اختصاصي ذيل باشند:

2-1- دارندگان مدارك دكتراي تخصصي (PhD) و يا متخصصين و نيز دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره‌هاي دكتراي تخصصي (PhD) يا دستياري مجاز به شركت در آزمون نمي‌باشند.

2-2- سن فرزندان داوطلب در زمان ثبت نام بيش از 8 سال نباشد. در غير اين صورت قبولي در آزمون كان لم يكن تلقي مي‌شود.

2-3- سهميه‌هاي پذيرش در اين آزمون به صورت 70% (هفتاد درصد) سهميه داوطلبان آزاد و 30% (سي درصد)    سهميه مربيان و كارشناسان رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسات تابعه مي باشد.

الف- داوطلب مربي به شخصي اطلاق مي‌گردد كه عضو هيئت علمي رسمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي باشد.

ب- داوطلب كارشناس رسمي به شخصي اطلاق مي‌گردد. كه به صورت كادر رسمي قطعي در يكي از مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول به خدمت مي‌باشد.

ج- داوطلباني كه مشمول بندهاي الف و ب نمي‌شوند بايد از سهميه آزاد استفاده نمايند.

2-4- 20% (بيست درصد) از سهميه‌هاي فوق كه حد نصاب نمره علمي لازم را كسب كرده باشند بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي مختص سهميه رزمندگان، جانبازان، همسران و فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد، آزادگان، فرزندان و همسران شهداء مي‌باشد.

2-5- حد نصاب پذيرش براي سهميه مربيان و كارشناسان ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سهميه رزمندگان، اخذ 80% (هشتاد درصد) نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد مي باشد.

2-6- متقاضيان نبايد به مؤسسه يا دستگاه ديگري غير از محل سهميه قبولي تعهد خدمت داشته باشند.

2-7- محل اشتغال به كار متقاضيان در صورت استخدام رسمي نبايد با محل سهميه قبولي متفاوت باشد.

2-8- محل تعهد متقاضيان براي استفاده از بورس داخل در مقطع كارشناسي ارشد نبايد متفاوت با محل سهميه قبولي در مقطع دكترا باشد.

2-9- متقاضياني كه در استخدام سازمانهاي دولتي مي‌باشند در صورت قبولي در سهميه آزاد ملزم به ارائه گواهي مبني بر موافقت سازمان مربوطه، با ادامه تحصيل آنان بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند.

2-10- امتحان به صورت كتبي و از مواد اعلام شده انجام خواهد شد.

2-11- متقاضيان مجاز به انتخاب يك رشته مي‌باشند.

2-12- اعلام اسامي به صورت سه برابر ظرفيت خواهد بود . تنها كساني به عنوان پذيرفته شده تلقي خواهند شدكه پس از اخذ حد نصاب نمره در آزمون كتبي، اعلام نياز از يكي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و مؤسساتي كه براي آنها سهميه در نظر گرفته شده را ارائه نمايند.

تبصره- اعلام پذيرش نهايي داوطلبان پس از موافقت شوراي اجرايي بورس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اعلام نظر هيئت مركزي گزينش دانشجو و ارزيابي صحت و سلامت جسماني و رواني داوطلب كه بر اساس معاينات پزشكي با توجه به رشته انتخابي انجام خواهد شده صورت مي‌پذيرد.

2-13- بورس همراه به اشخاصي تعلق مي‌گيرد كه:

الف: مدت تحصيل بورسيه با مدت بورس همسر همخواني داشته باشد.

ب: ارائه اعلام نياز از يكي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و يا مراكز تابعه.

ج: پذيرش مورد قبول از دانشگاه محل تحصيل.

تبصره- موافقت نهايي بورس همراه منوط به موافقت شوراي اجرائي بورس مي‌باشد.

 

ماده 3- شرايط اختصاصي اعزام دانشجو

3-1- مدت اعتبار بورس از تاريخ موافقت نهايي (بر اساس تبصره بند 2-12) به مدت 2 سال مي‌باشد.

3-2- احراز حد نصاب زبان خارجي قبل از اعزام الزامي است.

3-3- براي پذيرفته‌شدگان نهايي، تعيين نوع بورس، كشور و دانشگاه محل تحصيل، با انتخاب و تأييد اداره كل بورسها، دانشجويان و دانش آموختگان خارج خواهد بود.

3-4- گرايش تحصيلي بورسيه‌هاي خارج با نظر مؤسسه يا دستگاه اجرائي معرف و با تأييد اداره كل بورسها، دانشجويان و دانش آموختگان خارج تعيين مي‌شود.

3-5- پذيرفته شدگان نهايي براي تشكيل پرونده و انجام مشاوره علمي در خصوص چگونگي اخذ پذيرش لازم است به اداره اعزام در مركز امور دانشجويي مراجه نمايند.

 

ماده 4- تعهدات

4-1- پذيرفته شدگان براي استفاده از بورس تحصيلي وثيقه ملكي مي‌سپارندكه پس از اتمام تحصيلات موظف هستند به كشور مراجعه و لااقل دو برابر مدت تحصيل در دانشگاه مربوطه و در صورت عدم نياز آن دانشگاه در يكي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي يا مؤسسات آموزشي، تحقيقاتي وابسته و يا مؤسسات دولتي ديگري كه وزارت تعيين مي‌نمايد خدمت كنند و در صورت انجام ندادن تعهدات ملزم به پرداخت عين ارزهاي دريافتي به علاوه پنج برابر وجوه و هزينه‌هاي پرداخت شده و يا هرگونه خسارت ديگر به تشخيص وزارت خواهند بود.

تبصره- نوع تعهد و ميزان وثيقه توسط شوراي اجرايي بورس و بر اساس طول دوره تحصيلي و شرايط اعزام دانشجو مورد بررسي و تصميم گيري قرار مي‌گيرد.

4-2- داوطلباني كه به عنوان بورسيه دوره دكتراي تخصصي (PhD) اعزام مي‌شوند بايد پس از پايان دوره تحصيلي با توجه به مقررات آموزشي دانشگاه مربوطه به اخذ درجه دانشگاهي تعيين شده (مصوب شورا) نائل گردند و در غير اين صورت ملزم به پرداخت عين ارز دريافتي و يا هرگونه خسارت ديگر به تشخيص وزارت خواهند بود.

تبصره: در مورد دوره‌هاي فلوشيپ و فوق تخصصي تأييد دوره توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي لازم مي‌باشد. در غير اين صورت همانند بند 4-2- عمل مي‌گردد.

4-3- دانشجوياني كه با استفاده از بورس تحصيلات خود را در يك رشته به پايان برسانندمجاز نيستند در رشته ديگري به تحصيل ادامه دهند و يا بدون اجازه دانشگاه مربوطه و شوراي بورس وزارت نسبت به تغيير رشته يا تغيير گرايش و محل تحصيل خود اقدام نمايند.

تبصره: بورس تنها براي يك مقطع تحصيلي داده خواهد شد و براي مقطع بعدي احتياج به تصويب مجدد شوراي اجرايي بورس مي‌باشد.

4-4- دانشجوي بورسيه در حين استفاده از بورس حق استفاده از بورس يا كمك هزينه تحصيلي ساير مؤسسات دولتي يا خصوصي داخل كشور را نخواهند داشت.

4-5- دانشجويان استفاده كننده از بورس موظف هستند در پايان هر ترم تحصيلي گزارش پيشرفت تحصيلي خود را پس از تأييد سرپرستي و يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل تحصيل به دانشگاه مربوطه و حوزه معاونت دانشجوئي و فرهنگي وزارت ارسال دارند. بديهي است در صورتيكه پيشرفت تحصيلي دانشجو مورد تأييد شوراي اجرايي بورس قرار نگيرد شورا نسبت به قطع بوس و بازگشت دانشجو اقدام خواهد كرد. در اين قبيل موارد دانشجو ملزم به باز پرداخت كليه هزينه‌ها بر اساس بند 4-1 يا 4-2 خواهد بود.

ماده 5- تركيب شوراي اجرايي بورس به شرح ذيل مي‌باشد:

 • 1- معاون آموزشي و امور دانشگاهي
 • 2- معاون تحقيقات و فناوري
 • 3- چهار نفر هيئت علمي با حكم وزير
 • 4- رئيس مركز امور دانشجويي
 • 5- مسئول اداره كل بورسها و دانشجويان خارج

ماده 6- وظايف شوراي اجرايي بورس

وظايف شوراي اجرايي بورس به شرح ذيل مي‌باشد:

 • 1- ارائه پيشنهادها در خصوص سياستهاي كلان

2-  تعيين اولويتها در اعزام دانشجو به خارج از كشور. اولويتهاي رشته‌هاي مورد نياز جهت اعزام توسط دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي و دبيرخانه‌هاي شوراي آموزش پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، و تخصصي مشخص شده و در شوراي اجرايي بورس سياستهاي كلان مورد بررسي نهايي قرار مي‌گيرد.

3-    تعين سهميه دانشگاه‌ها و مؤسسات

4-    بررسي درخواست متقاضيان بورس و تصويب آنها

5-    نظارت و ارزيابي وضعيت تحصيلي دانشجويان بورسيه شاغل به تحصيل در خارج از كشور

6- پيشنهاد اصلاح و يا تغيير در آئين نامه اعطاي بورس تحصيلي خارج از كشور

ماده 7- تركيب شوراي بورس دانشگاه‌ها

 • 1- رئيس دانشگاه به عنوان رئيس شورا
 • 2- معاون آموزشي دانشگاه به عنوان دبير شورا
 • 3- معاون پژوهشي دانشگاه
 • 4- چهار نفر از اعضاء هيئت علمي به انتخاب رئيس دانشگاه

ماده 8- وظايف شوراي بورس دانشگاه‌ها

 • 1- انتخاب افراد متقاضي بورس بر اساس مفاد آئين نامه
 • 2- پيگيري امور متقاضيان قبل از اعزام
 • 3- رسيدگي به وضعيت تحصيلي دانشجويان بورسيه پس از اعزام به خارج


ماده 9- نحوه پرداخت هزينه‌هاي دانشجويان بورسيه

نحوه پرداخت هزينه‌هاي تحصيلي دانشجويان بورسيه به شرح ذيل است:

9-1-  واريز كليه حقوق و مزاياي دانشجويان بورسيه پس از كسر كسورات قانوني (ماليات و بازنشستگي) به عهده دانشگاه‌هاي اعزام كننده خواهد بود.

9-2- دانشگاه ها به اعضاء هيئت علمي بورسيه مأموريت تحصيلي داده و كلي حقوق و مزاياي ايشان را جهت پرداخت كليه هزينه‌هاي تحصيلي از قبيل (شهريه، مقرري، هزينه كتاب، هزينه بيمه، چاپ رساله و بليط هواپيما جهت دانشجو، همسر و فرزندان بورسيه و ...) را در اختيار وزارت قرار داده و در صورتي كه حقوق و مزاياي بورسيه پس از كسر ماليات و بازنشستگي تكافوي هزينه‌‌هاي فوق‌الذكر را ننمايد، مابه‌التفاوت آن از محل اعتبار وزارت پرداخت خواهد شد.

9-3-  كليه هزينه‌هاي مربوط به مقرري، شهريه، هزينه كتاب، هزينه بليط دانشجو و همراهان، هزينه بيمه و چاپ رساله و ... بورسيه‌هايي كه رابطه استخدامي ندارند به عهده وزارت خواهد بود.

9-4- پرداخت هزينه‌هاي ريالي و معادل ريالي هزينه‌هاي ارزي دوران تحصيل بورسيه‌‌هاي ساير دستگاه‌ها به عهده دستگاه بورس دهنده و هزينه‌هاي ارزي بنا به مورد به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

9-5- پرداخت هزينه‌هاي ارزي و ريالي متعلقه به بوسيه و خانواده وي بر اساس موبات هيئت محترم دولت، دستور العمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق موافقتنامه رديفهاي بودجه هر سال خواه بود.

9-6- هزينه ارزي علاوه بر بورسيه به همسر و حداكثر سه فرزند تعلق مي‌گيرد.     

بورس در خارج از كشور،بورس در مالزي،بورس در فيليپين، بورسيه،بورس تحصيلي در خارج از كشور،بورس،آئين نامه بورس

معرفی آتیه آفرینان ایرانیان

گروه آتیه آفرینان ایرانیان با بیش از 14 سال تجربه دارای هفت مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دارای مجوز رسمی از وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی میباشد این موسسه دارای دفاتر همکاردر کانادا،اتریش،مجارستان،جمهوری چک، سوئیس،سوئد،اسلواکی،ایتالیا،اسپانیا،آمریکا، استرالیا،قبرس،آلمان،دانمارک و نروژ میباشد و دارای نمایندگی بیش از یکصد دانشگاه و دفاتر کاریابی در خارج از کشور هست 

ثبت نام و ارزیابی رایگان

آدرس مابلوار میرداماد مابین خیابان حصاری و شنگرف ساختمان 138 طبقه 5 واحد 27
شماره تماس:22226777-10خط
فکس:22275151